2.ความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับ ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความคิดเห็นนักเรียนเกี่ยวกับ

ความสำคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หนูคิดว่าในปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน มีความสำคัญ เป็นอย่างมา เพราะสามารถทำให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และแน่นอนว่า รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เพราะสาระนี้เป็นวิชาที่มีเนื้อหาที่เยอะและเน้นการจดจำเป็นสำคัญ ดังนั้นหากมีสื่อที่น่าสนใจและช่วยให้ง่ายต่อการจดจำและเข้าใจก็จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้อีกด้วย

นางสาวพิชญา  ชาญพาริชกิจโชต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 20

ผมคิดว่า การเรียนรู้ในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ลำบากเพราะเนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะออกแนวที่ต้องแปลเป็นไทยเป็นไทย เรียงตัวอักษรเลยทีเดียว โดยเฉพาะในวิชาพระพุทธศาสนา เนื้อหาจะออกแนวนามธรรม ต้องยกตัวอย่างมาประกอบ แต่บางครั้งก็ต้องนึกตามตัวอย่างอยู่นาน แต่เมื่อมีสื่อเทคโนโลยีเข้ามาในการจัดการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ต่าง ๆ ง่ายขึ้นมาก นอกจากจะทำให้เรียนรู้ง่ายแล้ว ยังทำให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าเดิมอีกด้วย ช่วยให้ไม่ง่วงและเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหาทำให้กาเรียนไม่น่าเบื่อ

นายไตรภพ  เดชอุดม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 7

ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบมากมาย คุณครูสามารถคัดสรรค์สื่อต่าง ๆ     มาประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านั่งฟังคุณครูบรรยายและสื่อเทคโนโลยียังมีความสวยงาม ความน่าสนใจ จึงเป็นจุดที่ดึงดูดให้นักเรียนมีความอยากเรียน อยากรู้ และทำให้นักเรียนจดจำได้ง่ายมากขั้น โดยเฉพาะความรู้ในสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระวิชาที่ต้องเน้นการฟัง และการจดจำมากกว่าสาระวิชาอื่น ดังนั้นถ้าหากคุณครูได้นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนนักเรียนแล้ว ผมเชื่อว่านักเรียนจะชอบและมีความรู้สึกดีในการเรียนสาระวิชานี้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำให้นักเรียนไม่รู้สึกง่วงนอนขณะเรียนอีกด้วย

นายวิชา  อุ่ยอุทัย ม.6/1 เลขที่ 5

ในการเรียนสังคมศึกษา ถือว่าเป็นการเรียนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งความจำ ความเข้าใจ รวมไปถึงจินตนาการด้วย จึงจำเป็นมากที่จะต้องใช้สื่อต่าง ๆ มาช่วยจำ ทำให้เข้าง่ายมากขึ้น หนึ่งในนั้นคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการนำเอาเทคโนโลยีมาประกอบการสอน พูดได้ว่า ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทุกวิชาส่วนใหญ่จะมีการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในวิชาสังคมศึกษาจะทำให้เกิดความสนใจและง่ายต่อการเข้าใจ ทำให้วิชาสังคมไม่น่าเบื่อเหมือนในอดีตที่มีหนังสือ และมีครูบรรยายหน้าห้องโดยไร้ซึ่งสื่อประกอบ เพียงเท่านี้วิชาสังคมก็จะกลายเป็นวิชาที่ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลาย

นายจารุวัฒนน์  ศรีเทพ ชั้น ม.4/5 เลขที่ 4

การเรียนศาสนศึกษานั้น ถ้าใครพูดถึงการเรียนศาสนศึกษาต่างคนต่างพูดเป็นเสียงส่วนมากว่ามันเป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกน่าเบื่อหน่าย ไม่มีสิ่งที่หน้าสนใจดึงดูดความสนใจของนักเรียน ไม่มีรูปภาพประกอบ ไม่มีสีสันในการเรียน แต่ถ้าหากว่านำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Powerpoint , E – book, video และอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการสอนมันจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ดึงดูดความสนใจและแถมยังหายง่วงอีกด้วย สิ่งที่ดีนั้นต้องมีเนื้อหาที่ดี มีสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจ เช่น การใส่รูปภาพใส่ effect เข้าไปใน powerpoint การหาวีดีโอเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาจจะเป็นการ์ตูนก็เป็นได้ ดังนั้น การที่จะเรียนศาสนศึกษาให้รู้เรื่องคุณครูผู้สอนรายวิชานั้นควรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจเรียน และสามารถรับรู้ได้ง่ายอีกด้วย

น.ส.วรรณวารี  มณีวรรณ ม.4/5 เลขที่ 13

การใช้สื่อเทคโนโลยีของสาระสังคมศึกษาเป็นการใช้ภาพ ข้อมูลและวีดีโอ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนและเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้สอนหรือคุณครู การใช้สื่อที่ทันต่อยุคและรู้ถึงค่านิยมของนักเรียน จะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook มีการเยนการสอนหรือให้สื่อเอกสารประกอบการเรียนทาง Facebook เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความเข้าใจให้แก่นักเรียน เช่น การสอนในเรื่องที่อภิบายยาก ๆ เช่น การเรียนในเนื้อหาภูมิศาสตร์ หรือพระพุทธศาสนา บุคคลสำคัญ เป็นต้น รวมทั้งเวลาที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ทำการค้นหาอย่างสะดวกสบายไม่ต้องมาเปิดหนังสือให้วุ่นวาย และเป็นวิธีที่นักเรียนไม่ค่อยนิยมที่จะยอมรับ

นางสาวธัญชนก  บุญทา เลขที่ 15 ม. 4/4

การใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันนับว่าเป็นส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการอสนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลหากมีข้อสงสัย หรือสืบค้นรูปภาพเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้น สื่อเทคโนโลยีที่ใช้กันเป็นที่นิยมแพร่หลาย เช่น facebook, twitter หรือจะเป็น youtube เป็นไปในลักษณะการกระจายข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล หรือพูดคุยเกี่ยวกับบทเรียนโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้น เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถือเป็นการจัดการเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากหนังสือเรียน เป็นการเพิ่มความแปลกใหม่ในการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียนภายในห้อง การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จึงถือว่าเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนและไม่เบื่อหน่าย สนใจเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุทธินันท์  แสงภักดี เลขที่ 10 ม.4/4

ในรายวิชาสังคมศึกษา และพระพุทธศาสนาถือเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่ต้องใช้ความเข้าใจและความจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต้องใช้สมาธิกับการเรียนเป็นอย่างมาก และในบางครั้งก็เกิดความง่วงนอน หรือรู้สึกเบื่อกับการเรียนการสอนแบบใช้หนังสือตามปกติทั่วไป แต่เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเข้าบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน ทำให้ได้เห็นภาพชัดเจน และเกิดความเข้าใจบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย อีกทั้งยังน่าตื่นเต้น และน่าสนใจอีกด้วยทำให้นักเรียน ไม่รู้สึกเบื่อกับวิธีการสอนของคุณครู อีกทั้งยังสะดวกสบายในการทำการสอนและการเรียนรู้ในรายวิชานี้

นายพิทักษ์พงษ์  หอมนาน ม.4/4 เลขที่ 5

การนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีทั้งประโยชน์และข้อดีมากมาย ทั้งสามารถทำให้นักเรียนได้รับความรู้หรือสิ่งที่ครูต้องการสื่อสารให้นักเรียนได้ทั่วถึง ครูผู้สอนสามารถนำเสนอภาพตัวอย่างหรือวีดีทัศน์ช่วยในการประกอบการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและทำให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

นายนัทธพงศ์  สุเกียง ม. 4/2

การใช้เทคโนโลยีประเภทสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เป็นการทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะวิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือพุทธประวัติต่าง ๆ ซึ่งเมื่อสอนแบบการบรรยายอาจทำให้ผู้เรียนไม่เห็นภาพ ไม่เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริง การนำสื่อมาสอนในวิชานี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นางสาวสุปราณี  หลี่ศิริโรจน์ ม.4/2

ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระจำนวนมาก ทำให้นักเรียนมีความเบื่อหน่ายในการเรียนการสอนแบบธรรมดา แต่เมื่อมีการใช้สื่อเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการสอนในรายวิชา จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากการเรียนการสอนมากขึ้นตามมา ซึ่งการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหรือนักเรียนอย่างมาก

นายอฏิชัย  วิจารณ์ ม.4/3 เลขที่ 12

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s